BSR Boskoop en uw privacy

Hoe gaat BSR Boskoop om met uw persoonsgegevens?

 

Uw privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG) van kracht. Dit is een Europese privacywet die de Wet bescherming persoonsgegevens(Wbp) vervangt.
Deze wet vraagt van alle organisaties die werken met cliëntgegevens om bestaande en nieuwe cliënten te informeren hoe ze omgaan met gegevens.
Zie hieronder hoe BSR Boskoop hier mee omgaat. Mochten er naar aanleiding van dit document vragen zijn dan kunt u altijd bij mij terecht.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend practitioner, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release behandeling uitgevoerd.

Ook kunnen in uw dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die zijn opgevraagd  bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld uw huisarts. Deze gegevens worden alleen opgevraagd met uw expliciete toestemming.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • als enige toegang heb tot uw gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release, het volgen van de vorderingen en het uitvoeren van de financiële administratie
 • de bijzondere persoonsgegevens betreffende uw gezondheid alleen schriftelijk op een klantenkaart verwerk en bewaar in een afgesloten kast.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht(beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of wanneer er verwijzing plaats vindt naar een andere zorgverlener. Dit alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor gebruik tijdens waarneming bij mijn afwezigheid
 • om u te bereiken per mail, telefoon of tekstbericht
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • voor de financiële administratie. Een klein deel van uw gegevens wordt gebruikt voor het opstellen van een factuur. Deze gegevens worden digitaal in een online administratieprogramma opgeslagen en zijn beveiligd met een inlogcode en wachtwoord op een beveiligde computer met up-to-date software.

Mocht het om andere redenen nodig zijn uw gegevens te gebruiken dat gebeurt dat alleen nadat u bent geïnformeerd en u uw expliciete toestemming daarvoor hebt gegeven.

De gegevens in uw dossier worden 7 jaar bewaard, conform de richtlijnen van de Belastingdienst.

Privacy op de kwitantie

Op de kwitantie die u ontvangt na uw behandeling staan gegevens die de zorgverzekeraars vragen zodat u, indien van toepassing, uw kwitantie kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • naam, adres, woonplaats
 • datum van de behandeling
 • om welke behandeling het gaat
 • de kosten van de behandeling
 • indien van toepassing een verzekeringsnummer

Vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG) heeft u het recht:

 • om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
 • om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u mij kunt verzoeken om de door mij verzamelde persoonsgegevens van u in een digitaal document naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdragen van uw persoonsgegevens, uw verzoek tot intrekking van de toestemming of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@bsrboskoop.nl

 

Voor klachten over uw BSR behandeling verwijs ik naar de website van de Body Stress Release Associatie Nederland(www.bodystressrelease.nl) voor een toelichting op de klachtenprocedure.